Algemene leveringsvoorwaarden Bor Lasertechniek

Artikel 1 Toepassingsgebied

 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Bor Lasertechniek partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eventuele inkoop‑ of andere voorwaarden van client zijn niet van toepassing, tenzij deze door  Bor Lasertechniek uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 

Artikel 2 Aangaan overeenkomst

 1. Overeenkomsten en nadere overeenkomsten, welke niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor Bor Lasertechniek eerst bindend na schriftelijke bevestiging van de zijde van Bor Lasertechniek .
 2. De verplichtingen met Bor Lasertechniek gaan nooit verder dan door Bor Lasertechniek schriftelijk is bevestigd.

 

Artikel 3 Offerte en totstandkoming overeenkomst

 1. Alle schriftelijke aanbiedingen van Bor Lasertechniek zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien client het aanbod niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod tenzij verlenging van het aanbod schriftelijk is overeengekomen. Na verval van het aanbod is Bor Lasertechniek gerechtigd het aanbod te wijzigingen.
 2. Het aanbod is gebaseerd op de door client verstrekte informatie, waarbij Bor Lasertechniek mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.
 3. Een overeenkomst komt pas tot stand indien client en Bor Lasertechniek  de aanvaarding van het aanbod beiden schriftelijk ondertekend hebben “ de opdrachtbevestiging”

 

Artikel 4 Medewerking door client

 1. Client zal Bor Lasertechniek steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.
 2. Client staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Bor Lasertechniek verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
 3. Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat client zijn in de artikelen 4.1 genoemde verplichting niet nakomt dan wel de door client verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 4.2 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van cliënt en is Bor Lasertechniek bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen.

 

Artikel 5 Uitvoering

 1. Bor Lasertechniek  neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap.
 2. Bor Lasertechniek zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van client, mits dit naar oordeel van Bor Lasertechniek  bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.
 3. Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Bor Lasertechniek het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 

Artikel 6 Wijzigingen en meerwerk

 1. Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. Meerwerk zal door Bor Lasertechniek in principe slechts dan worden verricht, indien door partijen daaromtrent een schriftelijke nadere overeenkomst is getekend.
 2. Deze extra werkzaamheden zullen door client worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Bor Lasertechniek .
 3. Client aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 6.1 het overeengekomen of verwachte tijdsstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden beïnvloed.
 4. Indien naar het oordeel van Bor Lasertechniek een wijziging in de uitvoering van de    overeenkomst nodig is om aan de verplichtingen jegens client te voldoen, is Bor Lasertechniek bevoegd die wijziging, naar redelijkheid en billijkheid aan te brengen.

 

Artikel 7 Honorarium

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per uur of een vast honorarium overeenkomen.
 1. Beide tarieven zijn inclusief reis- en verblijfskosten.

 

Artikel 8 Prijs en betaling

 1. Betaling door client dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening door overschrijving naar een door Bor Lasertechniek aan te wijzen bankrekening.
 2. Client dient 50 % van het overeengekomen honorarium vooraf te voldoen, tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn.
 3. Indien client de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeerd hij zonder ingebrekestelling in verzuim Bor Lasertechniek is bevoegd de vordering uit handen te geven in welk geval de cliënt naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale verschuldigde bedrag, en van eventuele gerechtelijke kosten.
 4. Heeft client bezwaar tegen een factuur van Bor Lasertechniek dan geeft cliënt dit binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te kennen. Cliënt heeft tot 14 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien cliënt niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt cliënt geacht de factuur te hebben aanvaard.
 5. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 6. Eventuele verzend- of transportkosten naar leveringsadres komen voor rekening van de klant.

 

Artikel 9 Termijnen

Overschrijding van een overeengekomen (op)leveringstermijn geeft de client niet het recht de overeenkomst te annuleren, of de afname van ‑ of betaling voor diensten te weigeren, tenzij hij Bor Lasertechniek schriftelijk alsnog een redelijke termijn voor de levering heeft gesteld en Bor Lasertechniek ook binnen deze termijn niet aan haar verplichtingen zal hebben voldaan.

 

Artikel 10 Overmacht

Bij overmacht worden de leverings‑ en andere verplichtingen van Bor Lasertechniek opgeschort. In dat geval is Bor Lasertechniek verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht wordt gelijk gesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Bor Lasertechniek zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Bor Lasertechniek kan worden gevergd.

Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking: overheidsmaatregelen, bedrijfs‑, verkeers‑ en of transportstoringen, storingen in de aflevering van een gereed product, grondstoffen en / of hulpmiddelen, ziekte van ingezet personeel, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties etc. Indien Bor Lasertechniek bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is Bor Lasertechniek gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de client gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. Behalve voor zover dat naar Nederlands recht onmogelijk is, is iedere aansprakelijkheid van Bor Lasertechniek beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Als om welke reden dan ook geen uitkering door die verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom.
 2. De totale aansprakelijk van Bor Lasertechniek wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom.
 3. Bij opdrachten met een duur langer dan 1 jaar is de vergoeding beperkt tot een maximum van 1 maal het jaarhonorarium.
 4. De aansprakelijkheid van Bor Lasertechniek wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien client Bor Lasertechniek onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en  Bor Lasertechniek ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.
 5. Bor Lasertechniek is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat client tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie welk Bor Lasertechniek, naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.
 6. Buiten de in artikel 11 lid 1 genoemde aansprakelijkheid rust op Bor Lasertechniek geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens client en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd.
 7. Een aanspraak vervalt in ieder geval, als Bor Lasertechniek niet binnen een jaar na de ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld.

 

Artikel 12 Annulering

Bor Lasertechniek behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of (semi‑)overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van Bor Lasertechniek kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient Bor Lasertechniek de annulering schriftelijk aan de client mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 13 Beëindiging

Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk indien partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen of onder betaling van het verschuldigde bedrag tot het oorspronkelijke einde van de overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk een andere betaling schriftelijk overeengekomen zijn.

 

Artikel 14 Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 15 Geschillen

 1. Alle geschillen tussen Bor Lasertechniek en client die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst of van overeenkomsten en akten die daarvan het gevolg zijn, zullen in eerste instantie worden beslecht door middel van gerechtelijke procedures voor de bevoegde rechter te Amsterdam.
 2. Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door client van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst komen voor rekening van cliënt.

 

Artikel 16 Eigendomsrechten van klant

 1. De klant behoudt de intellectuele eigendomsrechten van zijn of haar producten, modellen en productietekeningen.
 2. Bor Lasertechniek zal producten, modellen of productietekeningen die bij ons ingediend worden niet publiceren of aan derden verstrekken zonder expliciete toestemming van de klant.
 3. De klant dient alle relevante eigendoms- of gebruiksrechten van de aangeleverde modellen en productietekeningen te bezitten. Bor Lasertechniek gaat ervan uit dat de klant beschikt over deze rechten. Bor Lasertechniek kan niet aansprakelijk gesteld worden voor claims met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten van aangeleverde modellen of productietekeningen.
 4. Bor Lasertechniek behoud ons het recht voor om opdrachten te weigeren als het vermoeden bestaat dat de klant niet beschikt over de nodige eigendomsrechten, als een model of productietekening tegen wettelijke bepalingen in gaat of naar eigen inzicht.

 

Artikel 17 Eigendomsvoorbehoud

 1. Geleverde goederen blijven eigendom van Bor Lasertechniek totdat de volledige betaling ontvangen is.

 

Artikel 18 Aanleveren eigen materiaal

 1. Bor Lasertechniek levert een breed assortiment materialen waaruit een product gemaakt kan worden en streeft er naar deze materialen te gebruiken bij het vervaardigen van producten.

Onder de volgende voorwaarden is het echter mogelijk dat de klant zelf het materiaal aanlevert:

De soort en herkomst (leverancier) en waarde van het materiaal dienen schriftelijk vermeld te worden bij levering. De klant moet minimaal 15% meer materiaal aanleveren dan voor de productie noodzakelijk is om eventuele uitval op te kunnen vangen. Daarnaast is een extra stuk materiaal van minimaal 100x100mm nodig voor een snijtest. Bor Lasertechniek mag een extra bedrag in rekening brengen om de kosten te dekken. Indien de klant handelt uit naam van een bedrijf is Bor Lasertechniek is niet aansprakelijk voor schade aan het aangeleverde materiaal ten gevolge van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking. Op verzoek van de klant zullen wij de bewerking opnieuw uitvoeren, met door de klant voor diens rekening aangeleverd nieuw materiaal.

 

Artikel 19 Retourneren

 1. Niet-op-maat gemaakte producten kunnen binnen 7 dagen na aankoop geretourneerd worden, waarna het volledige aankoopbedrag gerestitueerd wordt.
 2. Bij retournering zijn de verzendkosten en het verzendrisico voor de klant.
 3. Producten die door ons op maat gemaakt zijn kunnen niet worden geretourneerd.

 

Artikel 20 Slotbepaling

 1. Bor Lasertechniek is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing zijn steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden.
 2. Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.
 3. Client is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bor Lasertechniek.